ETZ AKADEMİ

Eğitimlerimiz

21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE YENİ NESİL ÖĞRENEN EĞİTİMİ
21. yüzyılda eğitimdeki büyük değişimler ve yenilikler ile beraber öğretmenin rolü de değişmiştir. Sorgulayan, yeniliklere açık öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen öğretmenler bu eğitimde 21.yy yenilikçi öğrenme ve öğretme becerilerinin temellerini kavrayarak bu beceriler doğrultusunda uygun içerikler oluştururlar.
ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE MATERYAL GELİŞTİRME
Çoklu öğretim tasarım ilkeleri tanıtılıp bu ilkeler doğrultusunda biliş-sel yük kuramı göz önünde bulundurularak katılımcılar kendi branş-larına uygun etkili materyaller tasarlayabileceklerdir.
DİJİTAL ARAÇLARLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ SAYISAL BRANŞ DERSLERİ
Bu eğitimde katılımcılar dijital ortamdaki araçları derslerine uygun biçimde entegre etme stratejileriyle tanışıp örnek uygulamalar yapacaklardır.
DİJİTAL ARAÇLARLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ SÖZEL BRANŞ DERSLERİ
Sözel branşlara web araçları ve mobil uygulamalar tanıtılacaktır. Bu içerik uygulama temelli bir eğitim için tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimleri uygulamalı olarak deneyimleyecek ve her araç kayıt aşama-sından içerik geliştirme aşamasına kadar tüm adımlara hakim olabile-ceklerdir.
EĞİTİMCİLER İÇİN ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ
Eğitim hedefi öğretmenleri ve öğretmen adaylarını ve robotik öğretimi konusunda bilgi vermektir.
EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ
Bu eğitimi alan eğitim yöneticileri kurumlarına teknoloji entegrasyonu planlaması yaparken sürecin en başından hedeflenen kazanımlarına ulaşana kadar gerekli tüm adımlara hâkim olup etkili bir teknoloji en-tegrasyonu sürecini yönetebilecektir
DİJİTAL OYUN TASARIMI (K12)
Bu eğitim ile katılımcıların, oyun ve dijital oyun tasarımı konuları hakkın-da bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Bu eğitime katılan katılımcılar branşlarına ve seviyelerine göre dijital oyun tasarım araçlarını kullanarak dikkat edilmesi gereken temel unsurlara göre dijital oyunlar geliştirebile-ceklerdir.
EĞİTİMDE YARATICI DRAMA
Öğretim yöntemi olarak kullanılan yaratıcı drama, okullarımızda son dönemdeki birçok uygulama örneği ile dikkat çekmektedir. Drama ile rol oyunu içine giren öğrenci, bir şeyler yapıp söyleyerek ve oynayarak konuyu daha detaylı olarak öğrenmektedir. Eğitim sonunda eğitimcile-rin, yaratıcı drama yönteminin eğitimdeki yerini ve önemini fark etmeleri ve bu yöntemi kullanarak aktif öğrenci katılımı ve kalıcı öğrenmeyi des-tekleyen ders planları hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir.
EĞİTİMDE MINECRAFT
Bu eğitimi alan eğitimciler öğrenme süreçlerinde Minecraft uygulamasını etkin bir şekilde kullanabilecektir.
EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK
Bu etkinlik öğretmenlerin sanal gerçeklik hakkında temel bilgi ve be-cerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA
Bu eğitimi alan eğitimciler okullarında sosyal medya uygulamalarından farklı amaçlar için faydalanabileceklerdir.
EĞİTSEL OYUN TASARIMI
Bu eğitim K12’de çalışan kendisini oyun, oyun temelli öğrenme ve oyunlaştırma kavramları hakkında geliştirmek ve derslerinde eğitsel oyunları dahil etmek ve eğitsel oyunlar hazırlamak isteyen öğretmenler içindir.
GOOGLE ARAÇLARI İLE ETKİLİ TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU
Google ürünlerinin tanıtılması ve eğitimde kullanılmasına dair örneklere değinilir. İstenilen amaçta eğitsel kazanımların elde edilebilmesiyle ilgili süreçlerin üzerinde durulur ve teorik bilgiyle ilişkilendirilerek bu süreçler güçlendirilir. Eğitimde katılımcılara örnek olaylarla etkinlikler yaptırılır ve böylece katılımcıların Google ürünlerini deneyimlemeleri sağlanır. Eğitim sonunda katılımcılar kendi branşlarında öğrenme süreçlerini etkin ve ka-lıcı hale getirebilecek Google ürünlerini derslerine etkili bir şekilde enteg-re edebilecektir.
iPad UYGULAMALARI İLE ETKİLİ DERS TASARIMI
Bu eğitimi alan eğitimciler iPad uygulamalarını kullanarak etkileşimli ve etkili öğrenme süreçleri tasarlayabilecektir.
KODLAMAYI BAĞIMSIZ ETKİNLİKLER İLE ÖĞRENME
Sınıfta ya da evde, teknolojiye bağımlı kalmadan da kodlama öğrenilebilir mi? Bağımsız etkinlikler ile elbette bu mümkün. Problem çözme, işlemleri sıralama, algoritma oluşturma ve bir sonuca ulaşma amacı ile tasarlanan bağımsız etkin-likler ile öğrencilerin soyut bir konu olan kodlamayı somutlaştırması sağlanabilir. Komut verme mantığını kavrayan öğrenciler, bilgisayarda kodlama yapmaya kendilerini hazır hissederler. Bu eğitimde bilgisayar kullanmadan kağıt, ip, top vb nesneleri kullanarak problem çözme, algoritma oluşturma, kodlama etkinlik-lerinin uygulanması ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin kazandırılması he-deflenmektedir.
ÇOCUKLARA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ
Bu interaktif eğitimde; öğrencilerin temel dil becerilerini, farklı aktivite ve stratejilerle geliştirmek için yapılabilecek sınıf içi etkinliklerden bahsedile-cek ve bunların uygulaması yapılacaktır.
MAKER EĞİTMEN EĞİTİMİ
Bu eğitim, sınıflarında maker hareketini başlatmayı hedefleyen ve öğren-cilerine maker felsefesini aşılayarak, karşılaşılan günlük hayat problem-lerine dijital/elektronik/pratik çözümler üretmek amacıyla elindeki araçları ve malzemeleri
STEM EĞİTİMİ
STEM ile öğrenme öğrencilere fikirlerini farklı ortamlarda inceleme ve farklı disiplinlerde öğrendikleri kavramları birleştirerek hem bağlantılı hem de anlamlı olarak (meaningful) öğrenme ortamı sunar.
TEKNOLOJİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ETKİLİ ÖĞRETİM TASARIMI
Bu eğitimi alan eğitimciler güncel ihtiyaçları merkeze alarak etkili öğretim tasarımları hazırlayabilecektir.
UNDERSTANDING BY DESIGN(TASARIM YOLUYLA ANLAMAK)
Bu eğitimde katılımcılar müfredat tasarım ve geliştirme modeli olan UbD’nin sunduğu esneklik ile beraber kendi öğretim programlarını gelişti-rerek, öğrencileri için kalıcı ve anlamlı öğrenme ortamları oluşturur.
EĞİTİMDE HİKAYELEŞTİRME VE HİKAYE ANLATIMI
Her öğretmen aynı zamanda bir hikâye anlatıcısı değil midir? Yeni gibi gözükse de dünyanın en eski eğitim biçimlerinden olan hikâyeleştirme eğitimde katılımcılar hikâyeleştirme ile beraber anlatıcılığın inceliklerini tanıyarak kendi yeteneklerinin farkına varırlar, derslerini hikâyeleştirme ile zenginleştirirler.
SİSTEM TASARIMI VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU PLANLAMASI
Bu eğitimi alan katılımcılar sistem tasarımı ve kuramsal altyapı ışığında teknoloji entegrasyon planlaması yapar.
İNGİLİZCE DERSLERİNDE OKUMA STRATEJİLERİ VE ETKİNLİKLERİ
Bu interaktif eğitimde; sınıf içerisinde yoğun ve kapsamlı okuma etkinlik-lerinin nasıl yapılabileceğinin üzerinde durulacak, öğrencilerin okuma stratejilerini ve okuma becerilerini geliştirmek için yapılabilecek farklı uy-gulamalar paylaşılacaktır.
YABANCI DİL SINIFLARINDA TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME
Bu eğitimi alan eğitimciler mobil cihaz ve Internet destekli teknolojik araçları kullanarak derslerini zenginleştirebilecektir.
TERS YÜZ SINIFLAR (FLIPPED CLASSROOM)
Bu eğitimi alan eğitimciler ters yüz sınıflar oluşturarak öğrenme süreçlerini zenginleştirecektir.
OKUL ÖNCESİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ
Bu interaktif eğitim; okul öncesi dönemdeki çocukların İngilizce etkinliği-ne olan ilgilerini arttırmak, dinleme ve konuşma becerilerini farklı aktivite ve stratejilerle geliştirmek ve öğretmen yetkinliğini artırmak için farklı başlıklar altında yapılacak uygulamaları kapsamaktadır.
YABANCI DİLDE PROJE TABANLI EĞİTİM
Proje tabanlı öğrenme öğrencilerin akademik yeteneklerinin yanı sıra içerik bilgilerinin de gelişmesini sağlayarak kendi fikirlerini yansıtabilecekleri, problemlere çözüm üretebilecekleri verimli bir öğrenme ortamı sağlar. Bu yöntemde öğretmenin görevi liderlik etmek değil kolaylaştırıcı olmaktır. Eğitim sonunda katılımcılar, bu öğrenme metoduna uygun olarak kendi dersleri için öğretim planı yapabileceklerdir.
CLIL: CONTENT INTEGRATED DİL VE İÇERİĞİ BÜTÜNLEŞTİREN ÖĞRENİM
Bu eğitimin sonunda katılımcılar, sosyal bilgiler, fen, matematik, tarih vb. çeşitli disiplin içeriklerinin yabancı dil derslerine entegre edilmesi ve ya-bancı dilin fonksiyonel kullanılması prensibine dayanan CLIL (Dil ve İçe-riği Bütünleştiren Öğrenim) konusunda detaylı bilgi sahibi olacaklar. Eği-tim süresince katılımcılar CLIL uygulama örneklerini inceleyip bu metoda uygun örnek aktivite geliştireceklerdir.
HOW TO BE A TEACHER TRAINER BY PILGRIMS TURKEY
The course focuses on ways of helping and training teachers. The content will be practically orientated. You will examine the major differences between langu-age teaching and teacher training, investigate different ways of planning and presenting sessions and enhance your "people skills." By the end of the course you will have covered those key areas necessary to feel more confident either to take up a training position or to develop further in your current role. Materials will be partly customised for the group by the main trainer, supplemented by publis-hed materials. You will become familiar with online resources like HLT mag and the Teacher Trainer Journal.
CREATIVE METHODOLOGY FOR USING ICT IN THE ENGLISH CLASSROOM
What learners and teachers do in the language classroom is in the heart of this course. Our main question is how ICT can contribute to a class-room practice that results in more learner motivation, autonomy, enga-gement, langue use and creativity. When is ICT used with a clear advan-tage to the learner and when is it not? How offline and online methods can work together for maximised benefit?
CAMTASIA TEMEL EĞİTİMİ
Bu eğitimi alan katılımcılar kendi eğitim ve sunum videolarını, videolar arası geçişleri ve etkileyici sahneler oluşturabileceklerdir.
21st CENTURY THINKING SKILLS
This course is designed for experienced teachers (with minimum 3 years of teaching experience). This is a course addressing one of the 21st cen-tury skills. Thus the approaches to teaching and learning will not only be of interest to teachers of English or other languages but also to subject teachers. This course provides a large amount of English practice throug-hout.
LEADERSHIP SKILLS FOR TEACHERS
Teachers tend not to think of themselves as leaders but increasingly they are having to play a leadership role in the lives of their pupils and stu-dents. In the words of John Adams “A teacher affects eternity: no-one can tell where the influence stops. The word education is from the Latin edu-care: “the process of drawing out the latent talents of the individual”. Lea-dership is exactly the same process and involves the same skill set and personal attributes. This course will draw out your own leadership quali-ties and therefore enable you to be all the more effective as a teacher. This course also provides a large amount of English practice throughout.
KURUMSAL GERİ BİLDİRİM KÜLTÜRÜ İLE BÜTÜNSEL GELİŞİM
Bu alımı alan eğitimciler eğitim sürecinin tüm paydaşlarını dikkate alarak kurumsal bir geri bildirim kültürü oluşturarak bütüncül bir gelişim stratejisi belirleyebilecek ve ortak dil kullanabilecektir.
TEACHING ENGLISH THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCE
This course is designed to help you understand more about how your stu-dents learn and acquire a foreign language. The course will bring you into contact with recent thinking and approaches to teaching related to Multip-le Intelligences. It will also deal with issues of assessment and evaluation. Materials will be created for the group by the main trainer, supplemented by published materials and by work presented by the participants them-selves.
ADOBE PHOTOSHOP TEMEL EĞİTİMİ
Bu eğitimi alan katılımcılar temel tasarım terminolojisine hakim olurlar. Bununla beraber basit grafik tasarım projeleri, kendi görsel afişlerini ve fotoğraflar üzerinden değişiklikler yapabilecek seviyeye gelecektir.
ADOBE ILLUSTRATOR TEMEL EĞİTİMİ
Bu eğitimi alan katılımcılar temel vektörel çizim kavramları terminolojisine hâkim olurlar. Bununla beraber basit logo tasarımları, kendi vektörel çizimle-rini projelerinde kullanıp, düzenleyebilecek seviyeye gelecektir.
ADOBE PREMIERE PRO TEMEL EĞİTİMİ
Bu eğitimi alan katılımcılar temel video kurgusunu, videolar arası geçişleri ve efektlerini öğrenerek videolarını yapabileceklerdir.
ARTICULATE TEMEL EĞİTİMİ
Bu eğitimi alan katılımcılar kendi eğitim ve sunumlarını, slaytlarını, sahneler arası geçişleri ve efektleri kullanarak, kendi interaktif sahneler yapabi-leceklerdir.
EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ
Bu eğitimi alan eğitim yöneticileri kurumlarına teknoloji entegrasyonu planlaması yaparken sürecin en başından hedeflenen kazanımlarına ulaşana kadar gerekli tüm adımlara hâkim olup etkili bir teknoloji enteg-rasyonu sürecini yönetebilecektir.
ÇOCUKLAR İÇİN KODLAMA VE ALGORİTMA EĞİTİMİ(4-5, 6-8, 11-14 YAŞ)
Bu atölyenin hedefi, çocuklarımızı temel programlama-kodlama kavramlarıyla tanıştırmaktır. Amacımız teorik bilgiler yerine onlara eğlenceli ve uygulamaya yönelik etkinlikler ile çocukların bu kavramlar ile tanışmasını sağlamaktır. Bu atölye ile çocuklar analitik düşünme, yaratıcılık, soyut düşünme ve problem çözebilme becerilerinin gelişmesi, basit algoritmalar oluşturma, şarta bağlı olaylar, döngüler ve karar yapılarını kullanarak programlarını/oyunlarını/animasyonlarını oluşturabilmeleri hedeflenmektedir.
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ETKİLİ VE PRATİK WEB SİTESİ TASARIMI
Kendi web sitesini kurarak; e-portfolyo, özgeçmiş, blog ya da herhangi bir konu da web sitesi oluşturmak isteyen herkes için açılan bu eğitim henüz yolun başında olanlar için tasarlanmıştır. Kod bilgisi gerektirmeden, kulla-nıcı dostu arayüzü ile web sitesi tasarımına başlayacak olan katılımcılar, her bir adımda yeni bir web öğesini web sitesine katacak. İşini başkasına bırakmak istemeyen katılımcılarımız, eğitim sonunda kendi web sitelerini hazırlamış olarak eğitimden ayrılacaklar.
DİJİTAL VATANDAŞLIK
Bu eğitimde katılımcılar dijital vatandaşlık kavramı hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceklerdir. Eğitimde güncel yaklaşımların paylaşılmasının yanı sıra okul ortamında dijital vatandaşlık konusunda yöneticiler, öğretmenler, öğ-renciler ve veliler bazında yapılması gereken çalışmaları hazırlayabilecek-lerdir. Bu eğitimi alan öğretmenler bu konu ile ilgili örnekler üzerinde dene-yim kazanarak kendi yol haritalarını çizebileceklerdir.
DİJİTAL ÇAĞDA BİLİNÇLİ EBEVEYNLİK
Tüm ebeveynler ve ebeveyn adayları için tasarlanan bu eğitimde, çocukla-rın internet kullanımı ve onları bekleyen tehlikeler üzerinde durulurken ebe-veynler internet ortamında çocuklarını bekleyen tehlikelerle ilgili nasıl önlem alabilecekleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Konu üzerine yapılmış akade-mik çalışmaların bizlere sunduğu veriler göz önünde bulundurularak yapıla-cak eğitimde ebeveynler, çocukların internet kullanım alışkanlıkları hakkın-da da bilgi sahibi olacaktır.
ÇOCUKLAR İÇİN DİJİTAL OYUN TASARIMI
Bu eğitimin hedefi öğrencilerin kendi oyunları tasarlarken oyunun hedefi, kuralları, ortamı, mekanik ve elementlerinin neler olduğu hakkında bilgi sa-hibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize bu eğitimi aldıktan sonra dijital ortamlarda kendi oyunlarını tasarlarken adım adım nelere dikkat etmeleri ve kendi oyunlarını nasıl tasarlayabilecekleri ile ilgili uygulamalı çalışmalar yap-ma fırsatı sunulacaktır.
ÇOCUKLAR İÇİN ROBOTİK EĞİTİMİ
Bu eğitimde çocuklar kodlama eğitimi ile algoritmik düşünce becerilerini geliştireceklerdir. Kodladıkları ürünün çıktısını ise robotik setlerinde göreceklerdir.
ÇOCUKLAR İÇİN 3 BOYUTLU TASARIM
Bu eğitimde iki boyutlu ve üç boyutlu tasarımın farkı görecekler. Üç boyutlu tasarım araçlarını görecekler. Eğitim sonunda verilen yönergeye yönelik farklı tasarımlar yapacaklardır.
ÇOCUKLAR İÇİN LEGO WEDO ATÖLYESİ
LEGO® Education WeDo 2.0 ilkokul öğrencilerinin ilgisini fen ve mühendislik konularını öğrenmeye çekmek ve bu yönde motive etmek için geliştirilmiştir. LEGO® Education WeDo 2.0 bu amacını motorlu LEGO modelleri ve basit programlama yoluyla gerçekleştirmektedir. WeDo 2.0 öğrencilere soru sormak için güven veren, cevapları bulmak ve gerçek hayattan problemleri çözmek için araçlar sağlayan bir “yaparak” ve “düşünerek” öğrenme çözümüdür.
ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE YARATICI DRAMA
Drama, öğrencilerin hem araştırma-sorgulama hem de yaratıcı düşünme becerilerini geliştirerek kendilerine dair farkındalık oluşturmalarına yardımcı olur. Yaratıcı drama yöntemi kullanıldığında öğrenci öğrenme sürecinde et-kin bir konumdadır.
ÇOCUKLAR İÇİN LEGO MINDSTORMS EV3 ATÖLYESİ
Lego Mindstorm EV3 setlerinin amacı öğrencilerin derslere katılımını artırmak ve farklı disiplinlerle bağlantı kurarak öğrendiklerini kalıcı hale getirmektir.
K12 SEVİYESİNDE TÜRKÇE VE İNGİLİZCE YARATICI DRAMA
Öğretim yöntemi olarak kullanılan yaratıcı drama, okullarımızda son dönem-deki birçok uygulama örneği ile dikkat çekmektedir. Yaratıcı dramanın önemli yönlerinden birisi, oyunla birlikte yaparak yaşayarak öğrenme fırsatları sunmasıdır.
BLOK TABANLI KODLAMA: SCRATCH
Bu eğitim, algoritma ve temel kodlama becerilerine yönelik kavram ve uygu-lamalara giriş yapılarak katılımcılara blok tabanlı kodlama aracı olan Scratch programı kullanımı ve örnek uygulamalar yaptırılacaktır.
ARDUİNO EĞİTİMİ
Bu eğitimde temel elektronik hakkında çalışma yapılır. Devre tasarımı yapılır ve temel projeler ortaya çıkartılır.